Αίτηση για εργασία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:: AVAILABLE FROM:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Μόνιμη):: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Προσωρινή) ΚΙΝΗΤΟ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με
Όνομα: Σχέση::
Διεύθυνση: Τηλ.::

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:     ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
S.S.O.(Ship Security Officer) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Basic TANKER TRAINING (Basic)
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Advanced VISA USA/TYPE
ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΑ (HAZMAT)L BRDG/ENG. RESOURCE MNGT
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ A VISA MCV
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B HELMEPA - POLLUTION
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:: ΝΑΙ: ΟΧΙ:                   ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ
Κ. Ο. Χ.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και β) η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά.
Σύσταση προσλήψεως:
 
   

disclaimer || created by Tera